Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

Wójt Gminy

 

- wojt_gminy.jpgWójt Gminy Cmolas: Eugeniusz Galek
tel. (017) 2837702, fax (017) 2272873,

e-mail: cmolas@cmolas.pl
przyjmuje w pokoju nr 2 (wejście przez sekretariat - pokój nr 1)

Wójt Gminy jest organem wykonawczym gminy – wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
Wójt Gminy wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy.
Wójt Gminy w szczególności:

 • kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje Gminę i jej urząd na zewnątrz,
 • wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu Zastępcy Wójta lub Sekretarzowi Gminy (art. 33 ust. 4),
 • wydaje regulaminy i instrukcje dla Urzędu,
 • mianuje pracowników samorządowych,
 • kieruje i nadzoruje prace Urzędu, który jest zakładem pracy dla zatrudnionych w nim pracowników (art. 33 ust. 3),
 • koordynuje działalność komórek organizacyjnych urzędu, organizowanie ich
 • współpracy oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między nimi,
 • czuwa nad tokiem i terminowością wykonywania zadań urzędu,
 • wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • upoważnia swojego zastępcę lub innych pracowników urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej (art. 39 ust. 2),
 • nadzoruje realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej powiatowej i wojewódzkiej i współpracuje z organami tej administracji,
 • zatwierdza zakresy czynności i odpowiedzialności pracowników urzędu,
 • wyznacza rzecznika dyscyplinarnego spośród pracowników mianowanych,
 • dokonuje ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych w oparciu o wyniki ich pracy oraz dokumenty znajdujące się w aktach osobowych,
 • zatrudnia i zwalnia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do nich,
 • przygotowuje i przedkłada radzie gminy projekty uchwał (art. 30 ust. 2),
 • określa sposób wykonania uchwał,
 • gospodaruje mieniem komunalnym,
 • podejmuje decyzje majątkowe dotyczących zwykłego zarządu mieniem gminy w obowiązującym trybie,
 • podejmuje inne decyzje należące do kompetencji urzędu (podpisywanie pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz urzędu),
 • przygotowuje projekt budżetu gminy i przedkłada go wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Radzie Gminy do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła projekt Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz informuje mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystaniu środków budżetowych,
 • ogłasza uchwałę budżetową w Dzienniku Urzędowym,
 • wykonuje budżet gminy,
 • dokonuje wydatków budżetowych,
 • zgłasza propozycje zmian w budżecie gminy,
 • dysponuje rezerwami budżetu gminy,
 • blokuje środki budżetowe w przypadkach określonych w ustawach,
 • zaciąga zobowiązanie mające pokrycie w ustalonych kwotach wydatków w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy w uchwale budżetowej,
 • emitowanie papierów wartościowych w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,
 • przedkładanie Wojewodzie uchwał Rady Gminy w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia (art. 90 ust. 1),
 • składa Radzie Gminy okresowe sprawozdania z realizacji zadań Urzędu oraz informacje o swojej pracy pomiędzy sesjami rady,
 • informowanie wojewody o zamiarze przystąpienia gminy do związku międzygminnego,
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad: Gminną Biblioteką Publiczną, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Publicznym Gimnazjum, Szkołami podstawowymi i przedszkolami, Zakładem Usług Komunalnych, Ośrodkiem Wypoczynku i Rekreacji, Samorządowym Ośrodkiem Kultury w Cmolasie,
 • kierowanie Urzędem Stanu Cywilnego,
 • wykonuje czynności organu obrony cywilnej (art. 17 ust. 6 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej)
 • ogłaszanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof,
 • wykonuje zadania zastrzeżone dla Wójta Gminy przez przepisy prawa i uchwały Rady Gminy.
admin
Urząd Gminy Cmolas,
Cmolas, 36-105 Cmolas, woj. podkarpackie
fax: 17 283 77 02, email: cmolas@cmolas.pl, http://cmolas.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x