Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Znajdujesz się w: Strona główna / Informator / Aktualności

Aktualności

 
2017-07-03

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017r.

Na podstawie art. 5 ust. 4 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016r.  poz. 1817 z późn. zm.)  i uchwały Nr XXII/146/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Cmolas z Organizacjami Pozarządowymi na 2017r.

 Wójt Gminy Cmolas
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania  publicznego w 2017 r.
w zakresie:

 I. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Rodzaj zadania:

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – poprzez pływanie.

Na realizację w/w zadania przeznacza się w 2017r. dotację w kwocie 21.000,00 zł.

II. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Przyznanie dotacji na realizację zadań nastąpi na podstawie umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 2. Złożenie oferty na realizację zadania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 3. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

III. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Termin realizacji zadania ustala się na okres od dnia podpisania umowy do dnia 21.12.2017r.
 2. Podmioty realizujące zadania powinny posiadać niezbędne doświadczenie i spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z  2016r., poz. 1817 z późn. zm.).

IV. Termin składania ofert:

 1. Termin składania ofert upływa z dniem 24.07.2017r.
 2. Miejsce składania ofert: sekretariat w Urzędzie Gminy w Cmolasie pok. 1, I piętro.
 3. Ofertę składa się na obowiązującym formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego.
 4. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania, adresu podmiotu i dopiskiem: „Konkurs – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – poprzez pływanie"
 5. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
 • aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
 • aktualny statut organizacji,
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ostatni rok,

Dołączane kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od upływu terminu składania ofert.
 2. Oceny formalnej i merytorycznej dokonuje komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Cmolas.
 3. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Cmolas po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej,
 4. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Cmolasie i na stronie internetowej Urzędu.

 Odrzuceniu podlegają oferty:

 1. niekompletne,
 2. złożone po terminie,
 3. złożone na innych drukach niż w ogłoszeniu,

Wymogi formalne to:

 • do udziału w konkursie dopuszczony zostanie oferent, który jest organizacją pozarządową,
 • jego cele statutowe są zbieżne z zadaniem określonym w konkursie ofert na 2017r., do którego przystępuje,
 • jest wiarygodny pod względem finansowym,
 • przedłoży kompletną ofertę w terminie.

 Wymogi merytoryczne to:

 • wartość merytoryczna projektu, możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę (baza, sprzęt, zasoby kadrowe z odpowiednimi kwalifikacjami, doświadczenie do realizacji zleconego zadania),
 • staranne i terminowe wywiązywanie się z realizacji zadań w 2016 roku,
 • objęcie zajęciami jak największej liczby uczniów z terenu gminy Cmolas,
 • udział środków własnych oraz pozyskiwanych z innych źródeł.

 Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w wyniku ogłoszenia konkursu zostanie zgłoszona tylko jedna oferta.

admin
 
Urząd Gminy Cmolas,
Cmolas, 36-105 Cmolas, woj. podkarpackie
fax: 17 283 77 02, email: cmolas@cmolas.pl, http://cmolas.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x